آغاز

آغاز می کنم آغازی  خوش تر از ترانه های ماندگار عشق که قلم بوسه می زند بر صورت خشک دفتر   بامن حرف نزن

آغاز می کنم آغازی سر شار از حس بودن در کنار تویی که آغاز می کنی لبخند را بر صورت گل سرخ       قلب

    

/ 0 نظر / 9 بازدید